Over de vereniging

De vereniging is opgericht in 1999 en heeft als doel het bevorderen en verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk Boschgeest. De statuten van de vereniging kunt u hier lezen (persoonsgegevens zijn ter bescherming afgeplakt). De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer er 28083948.

Jarenlang is de vereniging gesprekspartner geweest voor de gemeente Voorschoten en heeft aandacht gevraagd en oplossingen aangedragen op het terrein van o.a. verkeer en verkeersveiligheid, behouden van het woonkarakter van de wijk, behoud van een natuurlijke omgeving en de inrichting van Landgoed Rosenburgh. De afgelopen jaren is er echter nauwelijks nog overleg geweest en heeft de vereniging een sluimerend bestaan gekend.

Inmiddels zijn er bij de gemeente weer grote plannen voor Boschgeest voor het vervangen van de riolering en het aanleggen voor een aparte leiding voor de afvoer van hemelwater. Daarbij staat de gemeente ook open voor een verdere verduurzaming/vergroening van de wijk. Aanleiding voor het bestuur om uit de sluimerstand te komen, te vernieuwen en een actief beleid te gaan voeren. Deze vernieuwde website beoogt een effectief communicatiekanaal naar de leden van de vereniging en de bewoners van Boschgeest te worden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen:

Ton Puthaar (voorzitter)

Erna Barel (penningmeester)

Kees Bergen (Secretaris)

Leden

Lid worden van de vereniging is mogelijk door een e-mail te sturen aan Ton Puthaar (tonputhaar@gmail.com). Het bestuur heeft besloten om voorlopig, anders dan in de statuten staat, geen jaarlijkse contributie te heffen. De reden daarvoor is dat gebleken is dat de door de vereniging gemaakte kosten zeer gering zijn en gedekt kunnen worden door vrijwillige donaties. U heeft dus geen contributie te betalen maar mocht u nu of in de toekomst een vrijwillige donatie willen doen dan kan dat door door een email te sturen naar penningmeester@bewonersverenigingboschgeest.nl die u dan nadere gegevens zal verstrekken. Van elke donatie ontvangt u een ontvangstbevestiging van de vereniging.

Financiën

Zoals eerdere gezegd zijn de kosten van de vereniging zeer gering. In de afgelopen jaren bestonden de kosten van de vereniging louter uit de kosten van de website. Over het afgelopen kalender jaar is het financieel overzicht als volgt:
Kas 1 januari 2022 : € 322,55
Kosten : € 108,52

Kas 31 december 2022 : € 214,03
Kosten : € 56,47

Kas 31 december 2023 : € 157,56